Sayfamızdan çıkmak üzeresiniz, yardımcı olabileceğimiz bir konu var ise sizinle irtibata geçmemizi ister misiniz?

Provizyon alınırken lütfen bekleyin. Sayfayı yenilemeyin ve değiştirmeyin.

Sezer Group

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

Sezer Turizm Eğitim Sağlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hakkında büyük özen göstermekteyiz. Bu özenle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, saklanmasına azami önem vermekteyiz. Bu sorumluluk bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından belirlenmiş kurallarçerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak farklılık arz edebilmekle beraber; Rani Çiftliği satış mağazalarımız, kasalarımız, çağrı merkezimiz, www.sezergroup.com dahil tüm kurumsal internet sitelerimiz veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş başvuruları sırasında, iş sözleşmesinin imzalanması aşamasında ve/veya çalışma süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla veya kurumsal internet sitelerimizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

Açıklandığı şekilde toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması;beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve uygulanması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişi ve kurumlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu BilgilendirmeMetni’nde aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.sezergroup.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi No: 60 Beşiktaş 34357 İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu sezerturizm@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

SEZER TURİZM EĞİTİM SAĞLIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

Genel Şartlar ve koşullar

İşbu sözleşme bir ANTALYA / TÜRKİYE adresinde yerleşik Sezer Group Hotels ile ( bundan böyle Hotel olarak anılacaktır) diğer bir tarafta , sistemi kullanarak rezervasyon yapan, tüm kişisel bilgilerini girmek ve onaylamak suretiyle, aşağıdaki şartları peşinen kabul eden, ismi ve bilgisayar IP nosu rezervasyon formunda bilinen müşteri/kullanıcı arasında vuku bulmuştur.

1. Müşteri / Kullanıcı -Sezer Group Hotels online rezervasyon siteye girmek ve kullanmak suretiyle asağıda belirtilen kurallara ve koşullara bağlı kalmayı kabul etmektedir.Sezer Group Hotels herhangi bir bildirim yapmaksızın veya sorumluluk kabul etmeksizin kurallar ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Internetten yapılan rezervasyonlar maksimum 30 gecelemeli rezervasyonlar olup, kredi kartı ile % 100 garantili yapılabilmektedir. Güvenlik nedeni ile rezervasyon sırasında kredi kartının 3 haneli güvenlik kodunun ( CCV) girilmesi istenecektir. Güvenlik kodu kredi kartının arkasında, imza hanesinde bulunan kredi kartı numarasından sonra yer alan son üç rakamdır.

3. İnternet üzerinden yapılan islemlerde, rezervasyon iptali Rezervasyon sayfamızdaki Rezervasyon iptal linkindeki formun doldurulması ile yapılacak. İptal koşullarında belirtilen kurallara uygun olarak Banka anlaşmaları doğrultusunda müşteri kartına iade edilecektir. Değişiklik ve diğer istekleriniz için booking@sezergroup.com e-mail adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

4. İPTAL PERİOD VE KESİNTİ MİKTARLARI :

Giriş tarihine 30 gün kala yapılan iptallerde misafirden tahsil edilen para koşulsuz iade edilir,

Giriş tarihine 29-15 gün kala yapılan iptallerde %10,

Giriş tarihine 14-7 gün kala yapılan iptallerde %25,

Giriş tarihine 6-1 gün kala yapılan iptallerde %30,

Giriş günü yapılan iptallerde %100 kesinti uygulanır.

5. Internetten yapılan rezervasyonlarda Onay - Fatura teslimatı Sezer Group Hotels tarafından aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

Rezervasyon onayı ve ödeme makbuzu sistemin son aşamasında print etmek suretiyle müşteri tarafından alınabilecek ve aynı zamanda müşteri tarafından verilen e-mail adresine gönderilecektir. Orjinal evraklar ve Fatura müşterinin verdiği adrese posta ile gönderilebilecektir

6. Hotel tüketiciden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul edebilir ya da Sezer Group Hotels sunduğu alternatif başka bir hizmeti kabul edebilir. Tüketici değişiklikleri kabul etmediği takdirde ise rezervasyonunu iptal edebilir. Sezer Group Hotels gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı rezervasyonu iptal edebilir veya erteleyebilir.

7. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde, mümkün olan iadelerde, rezervasyon için kullanılan kredi kartına veya müşteri tarafından belirtilen bir banka hesabına iade yapılır.

8. Internet üzerinden yapılan rezervasyonlarda sadece Visa ve Master Card kabul edilmektedir.

9.Sezer Group Hotels sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; islemin kesintiye uğraması, hata , ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılmasi hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

10. İş bu sözleşme 10 maddeden mevcut olup, Genel kurallar ve koşullar ve ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Antalya mahkemeleri münhasıran yetkilidir.Sezer Group Hotels Sözleşme
Kapat

Gizililk Politikası

https://booking.sezergroup.com'da kullanıcıya ait bilgilerin emniyeti için her türlü önlem alınmıştır. Kullanıcı web sitesi aracılığıyla kredi kartı bilgisi verirken bu bilgi 128 bit SSL teknolojisi ile şifrelenir. Global Sign sertifikası kullanılmaktadır.

Bu gizlilik politikası https://booking.seergroup.com URL adresinde ve bu URL'nin alt bölümlerinden özellikle rezervasyon sayfası için geçerlidir. Site ziyaretçisi https://booking.sezergroup.com sitesinin rezervasyon sayfalarında, kredi kartı ile ödeme yapacak ise kredi kartı bilgilerini (Kart Hamilinin Adı, Soyadı, Kart No, Son Kullanma Tarihi, CCV Numarası) girmelidir. ,Bu bilgiler kredi kartının anlaşmalı bankaca onaylanarak, ödemenin yapılması için kullanılacaktır. Bu bilgilerin hiçbiri işlem sırasında kaydedilmeyecektir. https://booking.sezergroup.com, kullanıcıların bildirmiş olduğu iletişim bilgileri, kişisel bilgiler, kredi kartı numarası ve diğer bilgileri, ilgili kullanıcının/müşterinin onayı olmadan, kesinlikle başka yerde yayınlanamaz veya herhangi bir amaçla kullanılamaz. Otel adli makamlar tarafından resmi bir istek olmadığı sürece, kullanıcılarına/müşterilerine ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslara vermeyeceğini taahhüt eder. Sitenin bulunduğu teknik ortamlar çeşitli teknolojik yazılımlarla korunmakla birlikte site güvenliği internet ve bilgisayar güvenliğiyle sınırlıdır.

Kapat
İPTAL/İADE KOŞULLARI

Giriş tarihine 30 gün kala yapılan iptallerde misafirden tahsil edilen para koşulsuz iade edilir,

Giriş tarihine 29-15 gün kala yapılan iptallerde %10,

Giriş tarihine 14-7 gün kala yapılan iptallerde %25,

Giriş tarihine 6-1 gün kala yapılan iptallerde %30,

Giriş günü yapılan iptallerde %100 kesinti uygulanır.-
Kapat